facebook

Regulamin zakupów w sklepie PSprint.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

  1. Regulamin definiuje zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
  2. Regulamin udostępniany jest stale na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Nabywcą jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 2. DEFINICJE.
  Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Sprzedawca:
   PSprint Szymon Kozłowski
   ul. Włodarzewska 95A,
   02-393 Warszawa,
   NIP: 951-215-39-64,
   REGON:145936485.
  2. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcą na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.fototapety.psprint.pl oraz www.fotoobrazy.psprint.pl
  3. Nabywca – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
  4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.
  5. Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży.
  6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
  7. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów.
  8. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU.

  1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
  2. Użytkownik niebędący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
  3. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
  4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w podczas przebiegu zakupu oraz pogwałceniem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
  5. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich. Sprzedawca informuje, iż firmie PSprint Szymon Kozłowski przysługuje prawo do koncepcji Sklepu rozumianej, jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.

 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE – ZAWARCIE UMOWY.

  1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
  2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku przygotowany przez siebie towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi łączenie towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie administrować zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
  3. Zaprezentowane przez Sprzedawcę obrazy nie są ofertą sprzedaży,
  4. Proponowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Oferty kupna można składać poprzez umieszczony na stronie formularz zamówienia. Kupujący nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z wybranym motywem reprodukcję przygotowaną na wybranym materiale oraz w o odpowiednim rozmiarze. Oferowane produkty są po dokonaniu płatności drukowane indywidualnie według zamówienia Nabywcy i/lub w razie potrzeby poddawane korekcie.
  5. Każdy zamówiony towar jest  samodzielnie konfigurowany przez Nabywcę według jego życzeń. Należy zapoznać się ze wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą produktu.
  6. Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych, służących do określenia:
   1. Adresu dostawy,
   2. Sposobu dostawy,
   3. Sposobu dokonania płatności za towar/usługę.
   Zamówiony towar będzie dostarczony pod adres wskazany zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu.
  7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Użytkownika Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika.
  8. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Użytkownikowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
  9. Sprzedawca zobowiązuje się do wysłanie przesyłką kurierską produktu w ciągu 10dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty za zamówiony towar.

 5. ZAPŁATA CENY.

  1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Nabywcę towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.
   1. Płatność za pomocą przelewu bankowego
   2. Płatność za pośrednictwem operatora płatności internetowej PayU
  2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Użytkownika podane są odrębnie.
  3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Użytkownika.
  4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

 6. DOSTAWA.

  1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Nabywcę.
  2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar lub usługa nie są dostępne, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
  3. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Nabywcę z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Nabywcy spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej, jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
  4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór towaru ze wskazanego miejsca np. siedziby Sprzedawcy, chyba, że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy towaru.
  5. Wszystkie zamówienia wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
  6. Sprzedawca nie akceptuje odbioru osobistego zakupionych towarów.

 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE.

  1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące Umowy.
  2. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:
   1. Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy,
   2. Datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
   3. Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy,
   4. Wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  3. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYPOWIEDZENIE, GWARANCJA.

  1. Na podstawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Nabywca będący konsumentem może odstąpić na piśmie od Umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.
  2. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
  3. Odstąpienie od Umowy przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadku zakupu artykułów o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
  4. Sprzedawca informuje, że wydruki na materiałach dostępnych w sklepie internetowym mogą się nieznacznie różnic kolorystycznie w porównaniu z motywami wzorcowymi. Zdjęcia oglądane na ekranie monitora różnią się kolorystycznie od wyprodukowanych artykułów, wynika to z różnic prezentowania kolorystyki na konkretnym urządzeniu a także z powodu różnych rodzajów użytych materiałów jak i różnic w ich powierzchni.
  5. Do produkcji proponowanych przez Sprzedawcę artykułów, stosowane są standardowe materiały dostępne w branży reklamowej.  Produkt sam w sobie nie jest niepodatny na ścieranie o ile nie zostały zastosowane dodatkowe zabezpieczenia tj. laminat.
  6. PO otrzymaniu przesyłki Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem tj. sprawdzeniem rozmiarów, zgodności zdjęcia oraz jego kadrowania, ilości brytów oraz ich dopasowania a także, jakości wydruku. Wszelkie niezgodności powinny być zgłoszone przed rozpoczęciem montażu. Wady, które zostaną wykryte po rozpoczęciu montażu nie podlegają reklamacji. Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy. Instrukcja montażu dostępna jest pod adresem http://fototapety.psprint.pl/public/pages/instrukcja_naklejania

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu
  2. Zmiany regulaminu nie dotyczą umów zawartych przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
  4. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
  5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1.10.2013r.